Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Skills 2 (phần 1-5 trang 79 SGK)

21/10/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Skill 2 bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta sẽ được rèn luyện thêm về listening và speaking Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: Skills 2 

Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em rèn luyện thêm các kỹ năng nghe và nói, tìm hiểu thêm các từ vựng của unit này.

Tiếng anh 9 unit 12 Skills 2

1. Work in pairs and answer the questions below.

1. What job do you want to do in the future?

2. What qualities do you think you need to do that job?

Gợi ý:

1. a teacher, an engineer, a designer, a doctor, a businessman, a police, a lawyer, a model, a singer, an actor/ actress, a writer, a journalist, a psychologist, an astronaut, …

2. teamwork, calm, strong, patient, creative, decisive, sympathetic, considerable, careful, knowledgeable, …

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn làm công việc gì trong tương lai?

⇒ một giáo viên, một kỹ sư, một nhà thiết kế, một bác sĩ, một doanh nhân, một cảnh sát, một luật sư, một người mẫu, một ca sĩ, một diễn viên / diễn viên, một nhà văn, một nhà báo, một nhà tâm lý học, một phi hành gia,…

2. Bạn nghĩ mình cần có những phẩm chất gì để làm công việc đó?

⇒ làm việc theo nhóm, bình tĩnh, mạnh mẽ, kiên nhẫn, sáng tạo, quyết đoán, thông cảm, đáng kể, cẩn thận, hiểu biết,…

2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick’s mother, about future jobs he and his friends want to do. Listen to the conversation and fill in the blanks with no more than THREE words.

1. Phong’s mother has _______ to do behind the scenes.

2. Phong’s mother has to _______ without extra pay.

3. It is _______ for teachers when their students are successful.

4. Trang is a _______ girl.

5. Nick prefers to acquire some _______.

6. Nick is _______ hands.

Đáp án:

1. mountains of work 2. work overtime 3. rewarding 4. sociable 5. applied skills 6. good with his

Nội dung bài nghe:

Phong: We had a good discussion yesterday about our future careers.

Mrs. Warner: Did you? With Nick?

Phong: Yes… and also with Trang.

Mrs. Warner: Good. Nick said that you want to become a teacher.

Phong: I’ve changed my mind! My mum is a teacher. She has mountains of work to do behind the scenes – preparing lessons, marking, giving feedback. She always has to work overtime without extra pay. I’d choose a nine-to-five job.

Mrs. Warner: I know!

Phong: Then there’s the unpleasant task of dealing with lazy or naughty students. I’m not that patient!

Mrs. Warner: But it’s rewarding when your students are successful and they appreciate your efforts. What about Trang?

Phong: She said she’s interested in travelling, and she’s a sociable girl. She wants to become a tour guide.

Mrs. Warner: That sounds good. What about Nick?

Phong: Nick doesn’t want to spend so much time on academic subjects. He’d prefer to acquire some applied skills and get a job right after school.

Mrs. Warner: Did he tell you which job?

Phong: He mentioned becoming a mechanic. He’s fascinated by cars, and he’s good with his hands.

Mrs. Warner: I know, but it won’t be easy. He’ll need to learn lots of skills to do it…

Hướng dẫn dịch:

Phong: Hôm qua chúng tôi đã có cuộc thảo luận khá tốt về nghề nghiệp tương lai của chúng tôi.

Cô Warner: Bạn sao? Với Nick?

Phong: Vâng … và cả với Trang.

Cô Warner: Tốt. Nick nói rằng bạn muốn trở thành một giáo viên.

Phong: Tôi đã đổi ý! Mẹ tôi là một giáo viên. Bà có nhiều công việc để làm sau giờ dạy – chuẩn bị bài học, đánh dấu, đưa ra phản hồi. Cô ấy luôn phải làm việc thêm giờ mà không phải trả thêm lương. Tôi sẽ chọn một công việc thường nhật.

Cô Warner: Tôi biết!

Phong: Sau đó, có một công việc khó chịu đối với những học sinh lười biếng hoặc nghịch ngợm. Tôi không phải là người kiên nhẫn!

Cô Warner: Nhưng đó là một điều đáng khích lệ khi học sinh của bạn thành công và họ đánh giá cao nỗ lực của bạn. Còn Trang thì sao?

Phong: Cô ấy nói cô ấy thích việc đi du lịch, và cô ấy là một cô gái dễ thương. Cô ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Cô Warner: Điều đó nghe có vẻ hay. Còn Nick thì sao?

Phong: Nick không muốn dành nhiều thời gian cho các môn học. Anh ấy muốn học một số kỹ năng áp dụng và có được một công việc ngay sau khi ra trường.

Cô Warner: Bạn ấy có nói cho bạn biết công việc nào không?

Phong: Anh ấy đề cập đến việc trở thành thợ máy. Anh ấy bị mê hoặc bởi xe ô tô, và anh ấy có đôi tay khéo léo.

Cô Warner: Tôi biết, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Bạn ấy sẽ cần phải học nhiều kỹ năng để làm điều đó …

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F). 

1. As a teacher, Phong’s mother has to prepare new lessons, do the marking, give feedback.

2. Phong prefers to do a nine-tofive job.

3. Trang likes travelling.

4. Trang will become a tour guid.

5. Nick likes to focus on academic subjects.

6. A mechanic needs many skills to do the job well.

Đáp án:

1.T 2.T 3.T 4.F 5.F 6.T

Giải thích:

1. Thông tin: She has mountains of work to do behind the scenes – preparing lessons, marking, giving feedback.

2. Thông tin: I’d choose a nine-to-five job.

3. Thông tin: She said she’s interested in travelling, and she’s a sociable girl.

4. Thông tin: She wants to become a tour guide. (Cô ấy MUỐN, không phải cô ấy SẼ.)

5. Thông tin: Nick doesn’t want to spend so much time on academic subjects.

6. Thông tin:

– He mentioned becoming a mechanic. He’s fascinated by cars, and he’s good with his hands.

– I know, but it won’t be easy. He’ll need to learn lots of skills to do it …

Hướng dẫn dịch:

1. Là một giáo viên mẹ của Phong phải chuẩn bị bài mới, chấm bài và bình luận bài làm.

2. Phong thích công việc hành chính.

3. Trang thích đi du lịch.

4. Trang sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

5. Nick muốn tập trung vào những môn học trên trường.

6. Một thợ máy cần nhiều kỹ năng để làm việc tốt.

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities would be necessary for people doing that job. You use some of the ideas below. Remember give reasons.

Job Qualities
Teacher Organized, patient, skillful, calm
Doctor Skillful, technical, calm
Painter Empathetic, creative, dynamic

Hướng dẫn dịch:

Công việc Phẩm chất
Giáo viên Có tổ chức, kiên nhẫn, khéo léo, bình tĩnh
Bác sĩ Khéo léo, kỹ thuật, bình tĩnh
Họa sĩ Đồng cảm, sáng tạo, năng động

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion.

Gợi ý:

Here are the three most important qualities to be a good teacher.

Firstly, being organized and prepared is very important. Great teachers are always organized and prepared for class. Their lessons are clearly structured so that students can easily follow it. An organized teacher can quickly find their teaching materials so that there are minimal distractions in class. Besides, what would your students think when you tell them you misplaced all their homework last night?

Secondly is patience. A great teacher is very patient with their students and their parents to deal with the same questions and problems over and over again. You never give up on your students and would try out new ways to help them succeed in school.

Finally, a good teacher must love teaching. According to Robert John Meehan, “teachers who love teaching, teach children to love learning.” We believe that this is the most important quality that all teachers should have. Teachers should be passionate and love teaching. A teacher who does not enjoy and love their job cannot be effective at all. Also, you can’t expect your students to enjoy the class if you don’t enjoy the class.

Hướng dẫn dịch:

Dưới đây là ba phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một giáo viên giỏi.

Thứ nhất, việc tổ chức và chuẩn bị là rất quan trọng. Những giáo viên tuyệt vời luôn có tổ chức và chuẩn bị cho lớp học. Các bài học của họ được cấu trúc rõ ràng để học sinh có thể dễ dàng theo dõi. Một giáo viên có tổ chức có thể nhanh chóng tìm thấy tài liệu giảng dạy của họ để giảm thiểu sự phân tâm trong lớp. Ngoài ra, học sinh của bạn sẽ nghĩ gì khi bạn nói với họ rằng bạn đã làm thất lạc tất cả bài tập về nhà của họ tối qua?

Thứ hai là tính kiên nhẫn. Một giáo viên tuyệt vời rất kiên nhẫn với học sinh và cha mẹ của họ để giải quyết những câu hỏi và vấn đề giống nhau lặp đi lặp lại. Bạn không bao giờ từ bỏ học sinh của mình và sẽ thử những cách mới để giúp chúng thành công ở trường.

Cuối cùng, một giáo viên giỏi phải yêu thích công việc giảng dạy. Theo Robert John Meehan, “giáo viên yêu dạy, dạy trẻ yêu học”. Chúng tôi tin rằng đây là phẩm chất quan trọng nhất mà tất cả giáo viên cần phải có. Giáo viên cần phải say mê và yêu thích công việc giảng dạy. Một giáo viên không tâm huyết và yêu nghề thì sẽ không thể hiệu quả được. Ngoài ra, bạn không thể mong đợi học sinh của mình thích lớp học nếu bạn không thích lớp học.

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 12 Skills 2 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE