Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52-53) – Global Success

26/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 đầy đủ và chi tiết nhất. Bài học của Unit 5 với chủ đề Our customs and traditions sẽ mang đến một cái nhìn sâu sắc về những phong tục và truyền thống quan trọng mà cộng đồng giữ gìn và kế thừa qua nhiều thế hệ. Ngày hôm nay cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá những kiến thức có trong phần A Closer Look 1 nhé.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

1. Write a phrase from the box under each picture.

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

Đáp án:

1. family reunion

2. wedding ceremony

3. food offerings

4. whale worship

5. martial arts

6. festival goers

Hướng dẫn dịch:

1. đoàn tụ gia đình

2. lễ cưới

3. thức ăn cúng dường

4. thờ cá voi

5. võ thuật

6. người đi lễ hội

2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C. 

1. We have a tradition of holding a family _________ on the first day of Tet.

A. reunion              B. work                  C. meal

2. It’s a tradition for shops to have a lion dance performance at their opening _________.

A. worship              B. celebration          C. ceremony

3. The tradition of _________ whales is popular in Vietnamese coastal villages.

A. admiring            B. worshipping        C. praying

4. She broke with family tradition by not practising _________.

A. acrobat               B. martial arts         C. offering

5. Traditionally, the Vietnamese prepare _________ to worship their ancestors during Tet.

A. offerings            B. decoration          C. worshipping

Đáp án:

1. A 2. C 3. B 4. B 5. A

Giải thích:

1. reunion = đoàn tụ

2. ceremony = lễ

3. worshipping = cúng bái

4. martial arts = võ thuật

5. offerings = lễ vật

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi có truyền thống tổ chức đoàn tụ gia đình vào ngày đầu tiên của Tết.

2. Các cửa hàng có truyền thống múa lân trong lễ khai trương.

3. Tục thờ cá voi phổ biến ở các làng ven biển Việt Nam.

4. Cô ấy đã phá vỡ truyền thống gia đình bằng cách không tập luyện võ thuật.

5. Theo truyền thống, người Việt chuẩn bị đồ cúng tổ tiên trong dịp Tết.

3. Complete the sentences with the words from the box. 

1. This year, we will _________ with tradition and go on holiday instead of staying at home during Tet.

2. _________ children in the US go from house to house to ask for sweets on Halloween.

3. Holding a party to wish our grandparents longevity is one of the customs we ________ at Tet.

4. Organising a folk song club is one way for us to _________ our traditions alive.

5. It’s becoming a _________ for young people to celebrate New Years in addition to Tet.

Đáp án:

1. break

2. traditionally

3. keep

4. practise

5. custom

Giải thích:

1. break = nghỉ

2. traditionally = theo truyền thống

3. keep = giữ

4. practise = thực hành

5. custom = phong tục

Hướng dẫn dịch:

1. Năm nay, chúng ta sẽ phá vỡ truyền thống và đi nghỉ thay vì ở nhà trong dịp Tết.

2. Theo truyền thống, trẻ em ở Mỹ sẽ đi từ nhà này sang nhà khác để xin kẹo vào ngày Halloween.

3. Tổ chức tiệc mừng thọ ông bà là một trong những phong tục chúng ta giữ vào dịp Tết.

4. Tổ chức câu lạc bộ dân ca là một cách để chúng ta thực hành truyền thống của mình một cách sống động.

5. Ngoài Tết, việc đón năm mới của giới trẻ đã trở thành một phong tục.

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /n/ and /η/.

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /η/. 

Bài nghe:

1. Mary wore a pink dress last night.

2. I think we should buy this ornamental tree.

3. He thanked the host for the enjoyable party.

4. My mum made the spring rolls for the longevity party.

5. I will bring some food to the party on Saturday.

Đáp án:

/n/: night; ornamental; enjoyable; longevity; on

/η/: pink; think; thank; spring; bring

Hướng dẫn dịch:

1. Mary mặc một chiếc váy màu hồng tối qua.

2. Tôi nghĩ chúng ta nên mua cây cảnh này.

3. Anh ấy cảm ơn chủ nhà vì bữa tiệc thú vị.

4. Mẹ tôi làm chả giò cho tiệc mừng thọ.

5. Tôi sẽ mang một số thức ăn đến bữa tiệc vào thứ Bảy.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A closer look 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)