Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50-51) – Global Success

24/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started đầy đủ và chi tiết nhất. Chủ đề Our Customs and Traditions mang đến một cái nhìn sâu sắc về những phong tục và truyền thống quan trọng mà cộng đồng giữ gìn và kế thừa qua nhiều thế hệ. Ngày hôm nay cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá những kiến thức có trong phần Getting Started nhé.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started

1. Listen and read.

Bài nghe:

Elena: Wow, this girl looks so cute.

Trang: Yeah … She’s my cousin. She’s at Sa Dec Flower Village. Tet is coming soon, so many people visit flower villages to take pictures with the blooming flowers.

Elena: Oh, I’m fond of admiring the flowers. Does your family visit places like this too?

Trang: Yes, we do. We usually visit Nhat Tan Village to buy kumquat trees and peach blossoms.

Elena: I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for?

Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

Elena: And what’s that tall tree in the photo?

Trang: Well, it’s actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it. They want to chase away bad luck and pray for a lucky new year.

Elena: Interesting! I didn’t know that.

Hướng dẫn dịch:

Elena: Wow, cô gái này trông thật dễ thương.

Trang: Yeah… Cô ấy là em họ của tôi. Cô ấy ở Làng Hoa Sa Đéc. Tết sắp đến, rất nhiều người đến các làng hoa để chụp ảnh với những bông hoa đang khoe sắc.

Elena: Ồ, tôi thích chiêm ngưỡng những bông hoa. Gia đình bạn có hay đến những nơi như thế này không?

Trang: Có. Chúng tôi thường ghé thăm làng Nhật Tân để mua cây quất và hoa đào.

Elena: Tôi thấy hoa và cây cảnh ở khắp mọi nơi trong những ngày này. Chúng dùng để làm gì?

Trang: Chúng tôi, người Việt Nam, sử dụng cây và hoa để trang trí và cúng dường. Chúng là một phần quan trọng của truyền thống Tết của chúng tôi.

Elena: Và cái cây cao trong ảnh là gì?

Trang: À, thực ra nó là một cây sào tre. Người ta đặt nó ở sân đình. Họ treo những đồ trang trí như chuông nhỏ và đèn lồng trên đó. Họ muốn xua đuổi những điều xui xẻo và cầu mong một năm mới nhiều may mắn.

Elena: Thú vị thật! Tôi không biết điều đó.

2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False). 

1. Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

2. Many people visit flower villages to take photos.

3. Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

4. Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

5. People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

Hướng dẫn dịch:

1. Elena và Trang đang ở Làng hoa Sa Đéc.

2. Nhiều người đến làng hoa để chụp ảnh.

3. Gia đình Trang thường mua cây quất và hoa đào ở Làng Nhật Tân.

4. Hoa không phải là một phần của truyền thống Việt Nam.

5. Mọi người trang trí cọc tre bằng chuông nhỏ và đèn lồng cho Năm Mới.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: Trang: Yeah … She’s my cousin. She’s at Sa Dec Flower Village.

2. Bức hình của bài 1 là dẫn chứng cho câu này.

3. Thông tin: Trang: … We usually visit Nhat Tan Village to buy kumquat trees and peach blossoms.

4. Thông tin: Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

5. Thông tin: Trang: Well, it’s actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it.

3. Match the phrases with the correct pictures.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started

Đáp án:

1. d

2. a

3. e

4. b

5. c

Giải thích:

1. cây cảnh

2. cọc tre

3. đồ trang trí

4. hoa nở

5. nhà chung

4. Complete the sentences with the verbs from the box.

1. The British decorate their Christmas trees and _________ presents under them.

2. Tomi likes to _________ the view from the hill.

3. In many cultures, knocking on wood is a way to _________ away bad spirits.

4. Many Asians go to Buddhist temples to _________ for good luck.

Đáp án:

1. place

2. admire

3. chase

4. pray

Giải thích:

1. place = đặt

2. admire = ngưỡng mộ

3. chase = xua đuổi

4. pray = cầu nguyện

Hướng dẫn dịch:

1. Người Anh trang trí cây thông Noel và đặt quà bên dưới.

2. Tomi thích ngắm cảnh từ trên đồi.

3. Trong nhiều nền văn hóa, gõ vào gỗ là một cách để xua đuổi những linh hồn xấu.

4. Nhiều người châu Á đến chùa để cầu may mắn.

5. QUIZ. New Years around the world. 

People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below. (Mọi người trên khắp thế giới ăn mừng năm mới khác nhau. Chọn quốc gia với mỗi truyền thống dưới đây)

1. Visiting pagodas

A. The US B. Viet Nam

2. Throwing water at each other

A. Thailand B. Japan

3. Ringing a bell 108 times

A. Japan B. Viet Nam

4. Giving and receiving lucky money

A. The US B. Viet Nam

5. Watching a ball drop at midnight in Times Square

A. Thailand B. The US

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Viếng chùa

2. Té nước vào nhau

3. Rung chuông 108 lần

4. Tặng và nhận lì xì

5. Xem thả bóng lúc nửa đêm ở Quảng trường Thời đại

Lời kết

Trên đây là bài soạn Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)