Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking Back (trang 48) – Global Success

24/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Looking Back đầy đủ và chi tiết nhất. Bài học này sẽ giúp các em tổng hợp và ôn lại những phần kiến thức đã được học trong xuyên suốt Unit 4. Bài viết này do THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại, bao gồm lời giải và hướng dẫn dịch của mỗi bài. Theo dõi chúng mình để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Looking Back

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Looking Back

1. Match the words and phrases with the pictures.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Looking Back

Đáp án:

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

Giải thích:

1. weaving = dệt

2. folk dance = dân vũ

3. open fire = nổ súng

4. fishing = câu cá

5. minority group = nhóm thiểu số

2. Complete the sentences with the word and phrases from the box.

1. Minority groups have their own ____________ like the dan tinh, gong, t’rung.

2. The Kinh use ____________ to make banh chung and banh tet.

3. For most minority groups like the Bahnar and Ede, the _______________, usually known as Rong house, is the heart of the village.

4. My grandmother taught me to sing many _______________.

5. The _____________ of a Muong’s stilt house has an odd number of steps: 5, 7, or 9.

Đáp án:

1. musical instruments

2. sticky rice

3. communal house

4. folk songs

5. staircase

Giải thích:

1. musical instruments = nhạc cụ

2. sticky rice = xôi

3. communal house = nhà chung

4. folk songs = dân ca

5. staircase = cầu thang

Hướng dẫn dịch:

1. Các dân tộc thiểu số có nhạc cụ riêng như đàn tính, cồng chiêng, đàn tính.

2. Người Kinh dùng gạo nếp để làm bánh chưng, bánh tét.

3. Đối với hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số như Bahnar và Êđê, nhà rông, thường được gọi là nhà Rông, là trái tim của buôn làng.

4. Bà tôi dạy tôi hát nhiều bài dân ca.

5. Cầu thang nhà sàn người Mường có số bậc lẻ: 5, 7, 9.

3. Write questions from the clues.

1. you / attend / the Khmer’s Moon Worship Festival / last year / ?

2. How many / ethnic minority groups / Viet Nam / ?

3. Where / the Hmong / live / ?

4. What / you / do / the Ede’s Harvest Festival / last October / ?

5. How old / minority children / when / they / start helping / the family / ?

Đáp án:

1. Did you attend the Khmer’s Moon Worship Festival last year?

2. How many ethnic minority groups in Viet Nam?

3. Where is the Hmong live?

4. What did you do in the Ede’s Harvest Festival last October?

5. How old the minority children when they start helping the family?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có tham dự Lễ hội Cúng trăng của người Khmer năm ngoái không?

2. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc thiểu số?

3. Người Mông sống ở đâu?

4. Bạn đã làm gì trong Lễ hội mùa gặt của người Ê Đê vào tháng 10 vừa qua?

5. Trẻ em dân tộc thiểu số bao nhiêu tuổi thì bắt đầu phụ giúp gia đình?

4. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Looking Back

Đáp án:

1. houses => house

2. leave => leaves

3. much => many

4. houseworks => housework

5. many => much

Giải thích:

1. A + danh từ đếm được số ít

2. Không có a/an nên dùng danh từ dạng số nhiều

3. many + danh từ đếm được, much + danh từ không đếm được

4. housework là danh từ không đếm được

5. many + danh từ đếm được, much + danh từ không đếm

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà sàn to sừng sững trên cột cao.

2. Người La Hủ làm nhà bằng gỗ và lá chuối rừng.

3. Nhiều người ở vùng sâu vùng xa đi bộ.

4. Phần lớn phụ nữ dân tộc thiểu số dệt quần áo và làm việc nhà.

5. Trên núi, không có nhiều đất để trồng trọt.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking back chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)