Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK)

29/06/2023 - admin

Soạn bài tiếng anh lớp 9 Unit 3: Skills với chủ đề là Teen Stress And Pressure đẩy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng về thay đổi trong thời thiếu niên. Ngoài ra ta ôn lại lý thuyết về trọng âm, câu tường thuật và học thêm cấu trúc từ để hỏi đứng trước to V. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết unit 3 thông qua Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK) dưới đây!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills 1

Ở Skills 1 sẽ gồm 2 kỹ năng là Reading và Speaking. Reading có 3 phần còn Speaking thì có 2 phần. Tất cả đều vận dụng những từ mới và ngữ pháp đã học trong unit 3.

1a. Do you know what a child helpline is?

(Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?)

Tiếng Ah lớp 9 Unit 3: Skills 1 task 1

Gợi ý: I know the child helpline number is 18001567.

Hướng dẫn dịch: Tôi biết số đường dây trợ giúp trẻ em là 18001567.

b. Now read the articles

(Bây giờ cùng đọc bài báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

By 2014, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Hướng dẫn dịch:

Số điện thoại thần kỳ

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Đường dây cứu trợ được chính quyền thành lập vào năm 2004 với sự tài trợ của Plan Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm.

Trong năm 2014, đường dây cứu trợ đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trong cả nước. 69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 – 14 và 15 – 18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc lời khuyên hoặc biết ai đó cần chỉ cần gọi 18001567.

(Các sự kiện, số liệu và hình ảnh trong đoạn văn được cung cấp bởi Plan Viet Nam)

2. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi sau.)

1. What is Magic Number 18001567?

-> It’s a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. Which age groups have called the helpline?

-> They were callers in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. What were the calls mostly about?

-> The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Why have 3,000 calls received emergency support?

-> Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

-> The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

6. What is the aim of the helpline?

-> It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

Giải thích:

1. Thông tin nằm ở đoạn đầu: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. Thông tin nằm ở đoạn 2, câu thứ 2: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. Thông tin nằm ở đoạn 2, câu thứ 3: The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Thông tin nằm ở đoạn 2, câu thứ 4: Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support.

5. Thông tin  nằm ở đoạn cuối, câu đầu tiên: A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

Hướng dẫn dịch:

1. Magic Number 18001567 là gì?

-> Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi ở Việt Nam.

2. Những nhóm tuổi nào đã gọi đường dây trợ giúp?

-> 11 đến 14 tuổi và 15 đến 18 tuổi.

3. Các cuộc gọi chủ yếu nói về điều gì?

-> Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất.

4. Tại sao 3.000 cuộc gọi đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp?

-> Bởi vì đây là 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục.

5. Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của nó như thế nào?

-> Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

6. Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

-> Đường dây cứu trợ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần.

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F).)

1. You can call Magic Number anytime during the day or night.

-> Bạn có thể gọi số điện thoại thần kỳ bất kỳ lúc nào suốt cả ngày và đêm.

2. The service and the telephone calls are free.

-> Dịch vụ và các cuộc gọi là miễn phí.

3. Only children can call the helpline.

-> Chỉ trẻ em mới có thể gọi đường dây cứu trợ.

4. The typical caller to Magic Number is a nine-year-old child.

-> Người gọi điển hình của số điện thoại thần kỳ là trẻ 9 tuổi.

5. All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

> Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây cứu trợ đều được thực hiện bởi người lớn

6. The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

-> Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thành phố và tỉnh thành ở Việt Nam.

Đáp án:

1.T 2.T 3.F 4.F 5.F 6.T

Giải thích:

1. Thông tin nằm ở đoạn đầu câu đầu tiên: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. Thông tin nằm ở đoạn đầu câu đầu tiên: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

3. Thông tin nằm ở đoạn 2 câu thứ 2: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

4. Thông tin nằm ở đoạn 2 câu thứ 2: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

5. Thông tin nằm ở câu cuối cùng đoạn 2: The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

6. Thông tin nằm ở đoạn đầu câu đầu tiên : Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers.

(Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện.)

Caller 1:

– Caller: A girl from Hanoi

– Feeling now: a bit depressed, confused

– Problem: her parents want her to be a doctor while she wants to go to Arts School to be a designer.

– Question: what to say to her parents

Caller 2:

– Caller: Long – a boy from HCM City

– Feeling now: Worried

– Problem: He refused to lend a playing online games friend of his 5 million dong and this friend threatened him.

– Question: Should Long tell somebody about this?

Nội dung bài nghe:

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused… I don’t know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy mung lung, bối rối … Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1

Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes.

(Nhìn vào bài 2 phần A closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Magic Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Gợi ý:

I’m a student and I’m seeking some guidance and support. I’ve been working on developing my skills, such as social skills, housekeeping, teamwork, and budget management. However, I feel that I need some help with two specific areas—self-care skills and emotion control. These skills are crucial for me to become an independent individual. Could you provide me with some advice and resources to further develop these abilities?

Hướng dẫn dịch:

Em là một sinh viên và đang cần một số hướng dẫn và hỗ trợ. Em đã nỗ lực phát triển những kỹ năng của mình, như kỹ năng giao tiếp, công việc nhà, làm việc nhóm và quản lý ngân sách. Tuy nhiên, em cảm thấy mình cần sự giúp đỡ trong hai lĩnh vực cụ thể – kỹ năng chăm sóc bản thân và kiểm soát cảm xúc. Những kỹ năng này rất quan trọng để em trở thành một cá nhân độc lập. Anh/chị có thể cung cấp cho em một số lời khuyên và tài liệu để phát triển những khả năng này?

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills chủ đề Teen Stress And Pressure chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE