Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting Started (trang 40-41) – Global Success

20/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting Started đầy đủ và chi tiết nhất. Chủ đề Ethnic groups of Viet Nam tập trung khai thác chủ đề  sự đa dạng văn hóa, lịch sử và đặc điểm đặc trưng của các cộng đồng dân tộc. Nó giúp học sinh có nhận thức về ý nghĩa và các bảo tồn bản sắc dân tộc trong bối cảnh xã hội phát triển hiện nay. Ngày hôm nay cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá những kiến thức có trong phần Getting Started nhé.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting started

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting started

1. Listen and read.

Tom: Hi, I’m Tom. You look new here.

Lai: I am. I’m Lai from Ha Giang.

Tom: Oh, I’ve heard about beautiful Ha Giang. Do you live in the mountains?

Lai: Yes, I do. I’m from the Tay ethnic group. We are the second largest ethnic group in Viet Nam, only after the Kinh.

Tom: Oh … I once saw a bamboo house on high posts in a travelbrochure. Do you live in a home like that?

Lai: Yes, we call it a “stilt house”. Our house overlooks terraced fields.

Tom: Awesome. What is life in your village like?

Lai: It’s peaceful. There are 16 houses in my village. We live very close to nature.

Tom: I love it. Can you tell me something about your culture?

Lai: Certainly. We have our own culture. You can see it in our folk dances, musical instruments like the dan tinh, and our special five-colour sticky rice.

Tom: It sounds interesting. I hope to visit Ha Giang one day.

Hướng dẫn dịch:

Tom: Xin chào, tôi là Tom. Bạn trông mới ở đây.

Lài: Ừ. Tôi là Lai đến từ Hà Giang.

Tom: Ồ, tôi đã nghe nói về Hà Giang xinh đẹp. Bạn có sống ở vùng núi không?

Lai: Có, tôi biết. Tôi là người dân tộc Tày. Chúng tôi là dân tộc lớn thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau dân tộc Kinh.

Tom: Ồ… Tôi đã từng nhìn thấy một ngôi nhà bằng tre trên cột cao trong một tờ quảng cáo du lịch. Bạn có sống trong một ngôi nhà như vậy không?

Lai: Có, chúng tôi gọi nó là “nhà sàn”. Ngôi nhà của chúng tôi nhìn ra ruộng bậc thang.

Tom: Tuyệt vời. Cuộc sống ở làng của bạn như thế nào?

Lai: Rất yên bình. Có 16 ngôi nhà trong làng của tôi. Chúng tôi sống rất gần gũi với thiên nhiên.

Tom: Tôi thích nó. Bạn có thể cho tôi biết điều gì đó về văn hóa của bạn?

Lai: Chắc chắn rồi. Chúng tôi có văn hóa riêng của chúng tôi. Bạn có thể thấy điều đó trong các điệu múa dân gian của chúng tôi, các nhạc cụ như đàn tính và món xôi ngũ sắc đặc biệt của chúng tôi.

Tom: Nghe có vẻ thú vị. Tôi mong một ngày được đến Hà Giang.

2. Read the conversation again and circle the correct answers. 

1. What are Tom and Lai talking about?

A. Minority groups in Viet Nam.

B. Ha Giang.

C. Life of the Tay people.

2. A “stilthouse” _______________.

A. is a multi-storey home

B. is on high posts

C. always faces a field

3. Lai mentions ___________ of the Tay people.

A. folk dances

B. popular festivals

C. costumes

Đáp án:

1. C

2. C

3. A

Giải thích:

1. Tom và Lai đang nói về cuộc sống của người Tày.

2. Thông tin: Lai: Yes, we call it a “stilt house”. Our house overlooks terraced fields.

3. Thông tin: You can see it in our folk dances, musical instruments like the dan tinh, and our special five-colour sticky rice.

Hướng dẫn dịch:

1. Tom và Lai đang nói về cái gì?

Cuộc sống của người Tày.

2. “Nhà sàn” bao giờ cũng hướng ra ruộng.

3. Lai kể các điệu múa dân gian của người Tày.

3. Match the pictures with the word and phrases from the conversation.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting started

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Giải thích:

1. stilt house = nhà sàn

2. terraced fields = ruộng bậc thang

3. bamboo = tre

4. five-colour sticky rice = xôi ngũ sắc

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

1. I love mua sap, a popular _________ of the Thai people.

2. Their beautiful stilt house _________ a large rice field.

3. A: What is the name of a popular Tay’s _________? – B: It’s dan tinh.

4. Every ethnic group has their own _________ culture.

5. Of the 54 _________ in Viet Nam, the Kinh is the largest.

Đáp án:

1. folk dance

2. overlooks

3. musical instrument

4. traditional

5. ethnic groups

Giải thích:

1. folk dance = điệu múa dân gian

2. overlooks = nhìn ra ngoài

3. musical instrument = nhạc cụ

4. traditional = truyền thống

5. ethnic groups = dân tộc

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi yêu mua sạp, một điệu múa dân gian phổ biến của người Thái.

2. Ngôi nhà sàn xinh xắn của họ nhìn ra cánh đồng lúa rộng lớn.

3. A: Một loại nhạc cụ phổ biến của người Tày tên là gì? – B: Đó là đàn tính.

4. Mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hóa riêng.

5. Trong 54 dân tộc ở Việt Nam, dân tộc Kinh là đông nhất.

5.GAME. Where are they?

Work in groups. Discuss and label the map with the names of the ethnic groups from the box. The first team to get all the correct answers wins.Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting started

Đáp án:

1. Nung

2. Hmong

3. Cham

4. Ede

5. Bahnar

6. Khmer

Lời kết

Trên đây là bài soạn Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Getting Started chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)