Hoạt động trải nghiệm môn học HNTN năm 2023

13/03/2023 - admin

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường THPT;

Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục số 81 ngày 18/09/2022 của Trường THPT Lê Hồng Phong;

Thực hiện Công văn số 3867/SGDĐTHN-CTTT ngày 06/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức hoạt động tham quan ngoại khóa cho học sinh;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Trường THPT Lê Hồng Phong;

Căn cứ quyết định số 03.1-T3/QĐ-LHP ngày 6/3/2023.

Trường THPT Lê Hồng Phong thông báo tới toàn thể CBGVNV, quý phụ huynh và học sinh trường THPT Lê Hồng Phong chương trình hoạt động trải nghiệm tại khu sinh thái Thái Hải năm 2023 của trường THPT Lê Hồng Phong.

5/5 - (1 bình chọn)