Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK)

21/07/2023 - admin

Soạn bài tiếng anh lớp 9 Unit 5: Skills 2 với chủ đề là Wonders Of Viet Nam đầy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng miêu tả cảnh đẹp tại Việt Nam. Ngoài ra ta học thêm về bị động khách quan và cấu trức câu suggest. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết tiếng anh lớp 9 unit 5: Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK)thông qua dưới đây!

Tiếng anh lớp 9 Unit 5: Skills 2

Skills 1 gồm hai phần bài tập Listening và Writing để các bạn học sinh ôn lại những gì đã học được ở unit 5

Task 1

 Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và xem những câ sau câu nào đúng( T). câu nào sai (F).)

tiếng Anh lớp 9 unit 5 bài tập skills 2

Hướng dẫn giải

Audio script:

It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.

Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.

Forthose interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must.

It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.

Don’t miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.

Hướng dẫn dịch

Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một nơi huyền diệu, thu hút nhiều du khách hơn bao giờ hết kể từ khi UNESCO công nhận điểm đẹp này. Nó nằm ở vùng đông bắc của Việt Nam. Với lịch sử phong phú và khung cảnh đẹp, Vịnh Hạ Long là điểm đến hoàn hảo cho bất kỳ du khách nào.
Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy. Nhìn từ mọi góc độ, Vịnh Hạ Long giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có 1.969 hòn đảo tập trung ở hai vùng chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long). Ở trung tâm của hòn đảo, có những hang động tuyệt vời, như Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung.

Với những người quan tâm đến lịch sử, nên thăm quan đảo Vân Đồn, núi Bài Thơ và sông Bạch Đằng.

Người ta biết rằng Hạ Long là một trong những nơi mà con người đã sinh sống đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ chuyến đi thăm vịnh Hạ Long. Với lịch sử lâu dài và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc, nó thật sự không thể nào quên.

Lời giải chi tiết

1. T 2. F 3. T 4. T

Task 2

Listen again and complete the data chart 

(Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dữ liệu sau )

1. northeast 2. UNESCO 3. picturesque
4. zones 5. caverns 6. astounding

Hướng dẫn giải

Name

Ha Long Bay

Location northeast region of Viet Nam
Reasons for choosing the place – a magical place
– recognised by UNESCO
– its rich history and picturesque setting
Main features of the place – like a work of art
– 1,969 islands in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay)
– wonderful caverns in Ha Long Bay: Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung
– one of the places where humans first existed
Comments and feelings about the place It is truly unforgettable thanks to its long history and astounding natural beauty.

Hướng dẫn dịch 

Tên

Vịnh Hạ Long

Vị trí Đông Bắc của Việt Nam
Lý do chọn địa điểm – một nơi huyền diệu

– được công nhận bởi UNESCO

– lịch sử phong phú của nó và đẹp như tranh vẽ

Các tính năng chính của nơi này – như một tác phẩm nghệ thuật

– 1.969 hòn đảo trong hai khu chính: phía Đông Nam (thuộc vịnh Bái Tử Long), và phía Tây Nam (thuộc vịnh Hạ Long)

– hang động tuyệt vời ở vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, và Tam Cung

– một trong những nơi mà con người đầu tiên tồn tại

Ý kiến và cảm nhận về địa điểm Đây thực sự là một địa điểm khó quên nhờ lịch sử lâu dài của nó và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.

Task 3

Have you or a family member visited a wonder of Viet Nam? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a wonder of Viet Nam you have read about.

(Bạn hoặc 1 thành viên trong gia đình đã từng đi thăm kì quan nào của Việt Nam chưa? Hãy viết những chú thích vào bảng dưới đây. Hoặc bạn có thể viết về một kì quan mà bạn từng đọc.)

Name
Location
Reasons for choosing the place
Main features of the place
Comments and feelings about the place

Lời giải chi tiết

Name (Tên) PHONG NHA CAVE (Động Phong Nha)
Location (Vị trí) Quảng Bình Province, Vietnam. (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam)
Reasons for choosing the place

(Lý do chọn nơi này)

Phong Nha cave is acknowledged one of the cultural heritage sites of the world with an unsurpassed wonder of nature.

(Động Phong Nha được công nhận là một trong những di sản văn hóa của thế giới với một kỳ quan không thể tuyệt vời hơn của thiên nhiên.)

Main features of the place

(Đặc trưng chính của nơi này)

– It was formed by tectonic happening in the heart of Ke Bang limestone mountains hundreds of millions of years ago.

(Nó được hình thành do kiến tạo xảy ra trong lòng vùng núi đá vôi Kẻ Bàng hàng trăm triệu năm trước.)

– It is 7,729 metres long and contains 14 grottoes, as well as a 13,969 metre underground river

(Nó dài 7.729 mét và chứa 14 hang động, cũng như một con sông ngầm dài 13.969 mét)

– Its cave system features underground passageways and river caves filled with stalactites and stalagmites.

(Hệ thống hang động của nó có các lối đi ngầm và các hang động sông đầy thạch nhũ và măng đá.)

– wonderful caverns in Phong Nha cave as the “Lion”, the “Fairy Caves”, the “Royal Court”, and the “Buddha”

(các hang động tuyệt vời trong động Phong Nha như “Sư tử”, “Tiên động”, “Hoàng cung”, “Phật đài”)

Comments and feelings about the place

(Bình luận và cảm xúc về nơi này)

It is truly unforgettable thanks to its long history and astounding natural beauty.

(Nơi đây thực sự khó quên nhờ lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.)

Task 4

a. Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam.

(Sử dụng các chú thích ở bài 3 để viết một bài báo ngắn miêu tả về 1 kì quan của Việt Nam.)

b. Swap articles with a partner and review each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final article to the class.

(Đổi các bài báo với bạn cặp của mình và nhận xét về các bài của nhau. Sửa chữa nếu cần thiết. Thuyết trình bài báo tốt nhất cho cả lớp nghe.)

Lời giải chi tiết

Phong Nha Cave is a cave in Phong Nha-Kẻ Bàng National Park, a UNESCO World Heritage Site in Quảng Bình Province, Vietnam. It is acknowledged one of the cultural heritage sites of the world with an unsurpassed wonder of nature. It is 7,729 metres long and contains 14 grottoes, as well as a 13,969 metre underground river. It was formed by tectonic happening in the heart of Ke Bang limestone mountains hundreds of millions of years ago. Its cave system features underground passageways and river caves filled with stalactites and stalagmites. Phong Nha cave, from which the name to the whole system and the park is derived, is famous for its rock formations which have been given names such as the “Lion”, the “Fairy Caves”, the “Royal Court”, and the “Buddha”. Visiting Phong Nha, your life will be brightened! I can say that Phong Nha is the wonderful masterpiece of the Creator. Phong Nha is the pride not only of Quang Binh – but also of Vietnam!

Hướng dẫn dịch

Hang Phong Nha là một hang động trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Nó được công nhận là một trong những di sản văn hóa của thế giới với một kỳ quan thiên nhiên vượt trội. Nó dài 7,729 mét và chứa 14 hang động, cũng như một dòng sông ngầm dài 13.969 mét. Nó được hình thành do kiến tạo xảy ra ở trung tâm dãy núi đá vôi Đá Bàng hàng trăm triệu năm trước. Hệ thống hang động của nó có lối đi ngầm và hang động sông chứa đầy nhũ đá và măng đá. Hang động Phong Nha, từ đó đặt tên cho toàn bộ hệ thống và công viên, nổi tiếng với các thành tạo đá đã được đặt tên như hang Lion , hang động Fairy, Royal Court, Buđha. Tham quan Phong Nha,  bạn sẽ được mở mang tầm mắt! Tôi có thể nói rằng Phong Nha là kiệt tác tuyệt vời của tạo hóa. Phong Nha là niềm tự hào không chỉ của Quảng Bình – mà còn của Việt Nam!

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng anh lớp 9 Unit 5: Skills 2 chủ đề Wonders of Viet Nam chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

Rate this post