Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK)

29/06/2023 - admin

Soạn bài tiếng anh lớp 9 Unit 3: Skills 2 với chủ đề là Teen Stress And Pressure đẩy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng về thay đổi trong thời thiếu niên. Ngoài ra ta ôn lại lý thuyết về trọng âm, câu tường thuật và học thêm cấu trúc từ để hỏi đứng trước to V. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết unit 3 thông qua Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK) dưới đây!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills 2

Ở Skills 1 sẽ gồm 2 kỹ năng là Listening và Writing. Listening có 3 phần còn Writing thì có 2 phần. Tất cả đều vận dụng những từ mới và ngữ pháp đã học trong unit 3.

1a. Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen. )

Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills 2 task 1

Bài nghe

Interviewer:.. .So how do you like this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I’m living my teenage years again! ( laugh) But really, it’s great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult to give advice?

Miss Sweetie: Well, yes… I take time to think of the best possible advice that I can give. I think it’s most important that we put ourselves r other people’s shoes.

Interviewer: So it’s about being able to empathise…

Miss Sweetie: Exactly. But even so, we also need to be very careful about how to put the advice into words. We need to be sensitive… It’s not only -about giving the best solution, it’s also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to…’ rather than ‘You ought to..Or perhaps ‘I think you should…’ for me sounds much better than ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy bạn thích công việc này như thế nào?

 Sweetie: Ôi, rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống những năm thiếu niên của mình một lần nữa![cười]). Nhưng thực sự, thật tuyệt khi tôi có thể giúp độc giả thân yêu của chúng tôi theo cách này.

Người phỏng vấn: Bạn có cảm thấy khó khăn khi đưa ra lời khuyên?

 Sweetie: À, vâng … tôi dành thời gian để nghĩ về lời khuyên hữu ích nhất mà tôi có thể đưa ra. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt mình vào vị trí của người khác.

Người phỏng vấn: Vì vậy, đó là về việc có thể cảm thông …

 Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói. Chúng ta cần phải nhanh nhạy … Đó không chỉ là giải pháp tốt nhất, mà còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ: tôi thường sử dụng ‘Có thể là một ý tưởng hay…” thay vì ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ ‘Tôi nghĩ bạn nên …’ với tôi nghe hay hơn nhiều so với ‘Bạn phải…’.

b. Choose the best answer.

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

1. Miss Sweetie likes /doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice to people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her to come up with a piece of advice.

5. She thinks to give good advice we need/don’t need to empathise with people.

2. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi)

Đáp án:

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

-> She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

2. What did she say was most important when giving others advice?

-> She said it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

-> Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.

Hướng dẫn dịch:

1. Hai điều mà Cô Sweetie thích trong công việc của mình là gì?

⇒ Cô ấy cảm thấy như mình đang sống lại tuổi thiếu niên và cô ấy thích giúp đỡ độc giả bằng cách cho họ lời khuyên.

2. Điều gì cô ấy nói là quan trọng nhất khi cho người khác lời khuyên?

⇒ Cô ấy nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người khác.

3. Tại sao cô ấy nghĩ rằng ngôn ngữ được sử dụng để đưa ra lời khuyên cũng rất quan trọng?

⇒ Bởi vì ngôn ngữ nên được sử dụng một cách tế nhị để người đó có thể vượt qua những cảm giác tiêu cực.

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên.)

1. ‘You ought to talk to her.’

-> Bạn nên nói chuyện với cô ấy.

2. ‘I think you should talk to her.’

-> Tôi nghĩ bạn nên nói với cô ấy.

3. ‘You must talk to her.’

-> Bạn phải nói với cô ấy.

4. ‘You have to talk to her.’

-> Bạn phải nói với cô ấy.

5. ‘It might be a good idea to talk to her.’

-> Đó có thể là một ý tưởng hay khi nói chuyện với cô ấy

Đáp án:

1.No 2.Yes 3.No  4. No 5. Yes

4. Look at 2, A closer look 1 and give one piece of advice to each student

(Nhìn vào bài 2 phần A closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)

Gợi ý:

B. I know how you feel, but I don’t think you should worry about this change. It’s normal, and it shows that you’re growing up.

(Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Nó là bình thường, và nó cho thấy bạn đang lớn lên.)

C. If I were you, I wouldn’t have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don’t think it’s a good idea to feel so stressed.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trong kỳ thi, nhưng tôi không nghĩ cảm thấy quá căng thẳng là điều tốt.)

D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.

(Bạn có nghĩ về kể việc này với bố mẹ không? Họ có thể nghĩ ra một giải pháp tốt để giúp bạn.)

E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ sẽ hữu ích khi cân nhắc chia nhiệm vụ lớn này thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và sau đó giải quyết từng cái một.)

F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help?

(Nó có thể là một ý tưởng hay khi nói về điều này với ai đó. Bạn có nghĩ về việc nhờ sự giúp đỡ của giáo 

5. Write

a.Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết một thông điệp ngắn gửi đến cô Sweetie để xin cô ấy lời khuyên vể một vấn đề ở trường hoặc với các bạn của em. Sử dụng khung “Xin lời khuyên” ở KỸ NĂNG 1 trang 32 để giúp em. Ký tên dưới bức thư bằng tên giả không phải tên thật của em.)

Gợi ý 1:

Dear Miss Sweetie,

I hope this message finds you well. I am currently a ninth-grade student attending a school in the city. I genuinely appreciate my school, my teacher, and my parents’ support.

However, this academic year has been quite overwhelming for me. The expectations from my parents to pursue a career in engineering have resulted in an immense workload. I feel the pressure to excel in order to secure admission to a top-tier university. Additionally, I have to attend English classes at a learning center. My weekends are also fully occupied with music and swimming classes. Regrettably, amidst these commitments, I find myself deprived of personal time and leisure activities.

I am struggling to find a way to communicate this issue to my parents. I would greatly appreciate any advice or guidance you can provide to help me address this matter.

Thank you in advance for your assistance.

Sincerely, [Your Name]

Hướng dẫn dịch:

Kính gửi cô Sweetie,

Em hy vọng lời nhắn này sẽ đến tay cô. Hiện tại, em là học sinh lớp 9 tại một trường ở thành phố. Em thật sự yêu thích trường học, giáo viên và gia đình của mình.

Tuy nhiên, năm học này, em phải học rất nhiều. Cha mẹ muốn em trở thành kỹ sư nên tôi phải cố gắng hết sức để vào được trường đại học tốt nhất. Ngoài ra, em còn phải đến trung tâm học tiếng Anh. Cuối tuần của em cũng đã đầy đủ với các lớp học nhạc, lớp học bơi… Thật đáng buồn phải thừa nhận những điều trên, em cảm thấy mình không còn thời gian riêng.

Em không biết làm cách nào để nói với cha mẹ về vấn đề này. Liệu cô có thể cho em một số lời khuyên về vấn đề này được không?

Tôi xin chân thành cảm ơn cô vì sự giúp đỡ.

Trân trọng, [Tên của bạn]

Gợi ý 2:

Dear Ms. Sweetie,

I hope this letter finds you well. I am a male student residing in Hanoi and currently attending a secondary school.

I find myself feeling distressed and anxious about my current situation. Despite being one of the top students in my class, I am facing a difficult challenge. One of my classmates constantly pressures me into doing his homework, insisting that I let him copy my answers during exams. He even goes as far as threatening me with physical harm and making my school life miserable if I refuse to comply with his demands. This has left me in a state of fear whenever I have to go to school.

I would greatly appreciate any advice you could provide to help me resolve this issue.

Thank you sincerely,

[Your Name]
Hướng dẫn dịch:

Kính gửi cô Sweetie,

Em hy vọng thư này sẽ đến tay cô môt cách tốt lành. Em là một nam sinh sống ở Hà Nội và hiện đang là học sinh trung học.

Em cảm thấy buồn chán và căng thẳng về tình huống hiện tại của mình. Em là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp. Một bạn cùng lớp của em ép buộc em phải làm hết bài tập về nhà của cậu ấy mỗi ngày và thậm chí cho phép cậu ấy sao chép đáp án của tôi trong các kỳ thi. Cậu ấy đe dọa sẽ đánh em và gây khó khăn trong cuộc sống học đường nếu em không làm theo những yêu cầu của cậu ấy. Điều này khiến em sợ hãi mỗi khi đến trường…

Cô có thể cho em một số lời khuyên để giải quyết vấn đề này được không?

Em xin chân thành cảm ơn cô,

[Tên của bạn]

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note.

As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp đặt các thông điệp trong 1 cột và làm nhiều thông điệp khác nhau. Viết một câu trả lời ngắn (2-3 câu) để cho lời khuyên về vấn đề. Sử dụng khung “Cho lời khuyên” trong khung ở trên đế tham khảo.)

Gợi ý 1:

I think you should talk to your parents about the situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have time to relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

Gợi ý 2:

Go tell your teacher this story. If you’re afraid, ask her/him to keep it secret and solve this problem flexibly. Do not be scared, you can stand up for yourself.

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Skills 2 chủ đề Teen Stress And Pressure chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)