Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK)

28/06/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Skills 2 bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta được học thêm về các kĩ năng đọc và nói. Ngoài ra hãy cùng khám phá nhịp sống tại thành phố. Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Skills 2

Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập của Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 phần Skills 2

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Skills 2

Task 1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?

  • urban sprawl: sự bành trướng đô thị
  • air pollution: ô nhiễm không khí
  • noise: tiếng ồn
  • bad weather: thời tiết xấu
  • high cost of living: sinh hoạt đắt đỏ
  • crime: tội phạm
  • traffic jams: tắc đường
  • overcrowding: quá đông đúc

Task 2. Listen and write the missing word in each gap.

1. “Some ________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going to the________, she has to take her children to school.

3. In the evening the ________ is even worse.

4. Now so many people have a car, and there aren’t enough ________ in the city.

Đáp án:

1. cities 2. office 3. traffic 4. roads

Hướng dẫn dịch:

1. “Một số thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm hoặc thời tiết xấu – ở đây chúng tôi bị tắc đường”.

2. Trước khi đến văn phòng, cô ấy phải đưa con đi học.

3. Vào buổi tối, giao thông còn tồi tệ hơn.

4. Bây giờ rất nhiều người có xe hơi, và không có đủ đường trong thành phố.

Task 3. Listen again and choose the correct answer.

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution                                B. Bad weather                           C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work?

A. By car                                    B. By Skytrain                           C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day?

A. Two hours                             B. Five hours                              C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better                                      B. worse                                     C. the same

5. Why is traffic so bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren’t enough roads.

C. There isn’t a Skytrain or metro.

Đáp án:

1. C 2. A 3. A 4. B 5. B

Nội dung bài nghe:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office. In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don’t cover all parts of the city.

Hướng dẫn dịch:

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, hoặc thời tiết tệ – ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông”, cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường – vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

4. Read the paragraph and complete the outline below

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment. More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to making city life more difficult for its residents

Outline

Topic sentence: __________

Problem 1: _____________

Problem 2: _____________

Problem 3: _____________

Conclusion: ____________

Hướng dẫn dịch:

Sống trong một thành phố có một số bất lợi. Đầu tiên, vấn đề kẹt xe và tai nạn giao thông là một vấn đề lớn. Sự gia tăng dân số và số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng đã gây ra nhiều tai nạn xảy ra hàng ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân và có tác động xấu đến môi trường. Ngày càng có nhiều người dân thành phố bị ho, khó thở. Thứ ba, thành phố ồn ào, ngay cả vào ban đêm. Ô nhiễm tiếng ồn từ giao thông và các công trường xây dựng. Các tòa nhà luôn bị phá bỏ và xây lại. Những yếu tố này đóng góp vào việc làm cuộc sống thành phố trở nên khó khăn hơn đối với cư dân của nó.

Lời giải:

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks

Problem 1: There is the problem of traffic jams and traffic accidents.

Problem 2: Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment.

Problem 3: The city is noisy.

Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents

Task 5. Choose one item

Choose one item from the list in 1. Make an outline, and choose the correct answer

Living in a big city has numerous disadvantages, and one of the most significant issues is air pollution. Firstly, air pollution originates from factories located within the city. As big cities attract substantial investments, both domestic and foreign, the number of factories has rapidly increased, leading to the emission of smoke and pollutants that heavily pollute the air. Secondly, the abundance of transportation options exacerbates the problem. Exhaust emissions from cars and motorbikes contribute to air pollution. In conclusion, air pollution is a major drawback of city life as it not only poses a risk to people’s health but also increases the prevalence of serious diseases such as lung cancer and tuberculosis.

Dịch nghĩa:

Sống trong một thành phố lớn có nhiều bất lợi, và một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là ô nhiễm không khí. Thứ nhất, ô nhiễm không khí bắt nguồn từ các nhà máy trong thành phố. Vì các thành phố lớn thu hút nhiều vốn đầu tư, cả từ trong và ngoài nước, số lượng nhà máy đã tăng nhanh, gây ra khói bụi và chất ô nhiễm ô uế trong không khí. Thứ hai, sự đa dạng các phương tiện giao thông cũng làm tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Khí thải từ ô tô và xe máy đóng góp vào ô nhiễm không khí. Tóm lại, ô nhiễm không khí là một vấn đề lớn của cuộc sống thành phố vì nó không chỉ gây hại cho sức khỏe con người mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư phổi, lao và nhiều bệnh khác.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 2  Skills 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Theo dõi thêm các bài viết trong tổng quan Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 của THPT Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE