Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK)

30/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Skill 2 bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta sẽ được rèn luyện thêm về listening và speaking Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Skills 2 

Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em rèn luyện thêm các kỹ năng nghe và nói, tìm hiểu thêm các từ vựng liên quan đến lĩnh vực Tiếng Anh.

Tiếng anh 9 unit 9 Skills 2

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

A. She can speak Spanish, French, and English fluently.

B. He decided to learn English properly after a holiday in England.

C. A friend advised her to come to England to learn English.

D. She had to learn English because she works for a multinational company.

E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

Đáp án:

1. E 2. A 3. B 4. D

Nội dung bài nghe:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I’m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I’m bilingual. I’m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn’t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I’ve learned a lot since I started. It’s not all fun, though – at the moment I’m studying for my first exam!

Hướng dẫn dịch:

Người nói 1 (nam): Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Pháp, nhưng tôi sống gần biên giới, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng có thể giao tiếp được bằng tiếng Ý. Chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm ngoái và tôi đã học những điều cơ bản.

Người nói 2 (nữ): Mẹ tôi là người Tây Ban Nha và cha tôi là người Pháp nên tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho công việc của tôi. Tôi có thể có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi cơ bản.

Người nói 3 (nam): Tôi đã từng khá là dốt tiếng Anh. Tôi biết một vài từ tiếng Anh hàng ngày mà tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể nói được một điều gì khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi tôi đi du lịch khắp đất nước, tôi đã thu thập được đủ từ và cụm từ để sử dụng. Tôi được nghe và nói nên phát âm của tôi khá tốt, vì vậy khi tôi về nhà tôi đã quyết định học tiếng Anh đúng cách.

Người nói 4 (nữ): Năm trước, tôi được nhận làm công việc tại một công ty đa quốc gia, vì vậy tôi đã phải học tiếng Anh. Một người bạn giới thiệu một trung tâm tiếng Anh và tôi đã đi đến đó sáu tháng. Tôi luôn thích thú với những bài học và ngôn ngữ được dạy trong giao tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là tất cả, lúc này tôi đang làm bài kiểm tra đầu tiên của mình!

2. Listen to the extracts again and answer the questions.

 1. What did Speaker 1 do last summer?
 2. How can Speaker 2 speak Italian?
 3. What was Speaker 3’s level of English in the past?
 4. What did Speaker 3 do while travelling around England?
 5. What did Speaker 4 think of her English learning?

Đáp án:

 1. He went to Rome.
 2. She can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.
 3. He used to be quite bad at English.
 4. He picked up enough words and phrases to get by.
 5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

Giải thích:

 1. Thông tin: We went to Rome last summer and I picked up the basics.
 2. Thông tin: I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.
 3. Thông tin: I used to be quite bad at English.
 4. Thông tin: While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by.
 5. Thông tin: I think that I’ve learned a lot since I started.

Hướng dẫn dịch:

 1. Anh ấy đã đến Rome.
 2. Cô ấy có thể nói chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi dài dòng.
 3. Anh ấy từng khá tệ tiếng Anh.
 4. Anh ấy đã chọn đủ các từ và cụm từ để hiểu.
 5. Cô ấy cho rằng mình đã học được rất nhiều điều kể từ khi bắt đầu tham gia khóa học tiếng Anh tại một trung tâm tiếng Anh.

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner.

What I use English for Explanation
1. study English is a mandatory subject in my school.
2. English club I take part in an English club once a week.
3. communication. I talk to my friends and my teacher in English.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sử dụng tiếng Anh để làm gì Giải trình
1. học Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong trường học của tôi.
2. Câu lạc bộ tiếng anh Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh mỗi tuần một lần.
3. giao tiếp. Tôi nói chuyện với bạn bè và giáo viên của tôi bằng tiếng Anh.

4a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life.

Đoạn văn gợi ý:

I use English for different purposes in my daily life. Firstly, English helps me to communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English to chat with them about many things. Secondly, English helps me to get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all source of information with my English. Finally, English is useful when I want to go abroad to study. A lot of schools and universities in different countries provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to get an IELTS score of 6. 5 so that next year I can go to Australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

b. Swap your writing with a partner and review each other’s drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Skills 2 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE