Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK)

23/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Skill 2 bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta sẽ được rèn luyện thêm về listening và speaking Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Skills 2 

Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em rèn luyện thêm các kỹ năng nghe và nói, tìm hiểu thêm các từ vựng liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Tiếng anh lớp 9 unit 8 Skills 2

1. Work in pairs. Is tourism important to Viet Nam? Give at least one reason.

Gợi ý: Yes, it is. People’s lives get better with the development of tourism.

Hướng dẫn dịch: Vâng, đúng vậy. Đời sống người dân khởi sắc hơn cùng với sự phát triển của du lịch.

2. Listen to the lecture and tick (V) true (T) or false (F).

1. Tourism plays an important part in the development of many nations.

2. Modern transport promotes tourism.

3. Tourism depends on the income of a country.

4. People’s lives get better with the development of tourism.

5. Tourism helps promote international understanding and cooperation.

6. Young people go to big cities to meet foreign tourists.

Đáp án:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F

3. Du lịch phụ thuộc vào thu nhập của một quốc gia.

4. Cuộc sống người dân tốt hơn với sự phát triển của du lịch.

5. Du lịch thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế.

6. Người trẻ đi đến thành phố lớn để gặp gỡ khách du lịch nước ngoài.

Nội dung bài nghe:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore os promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as rra. ellers learn about the history and culture of a place, and spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can’t be denied …

Hướng dẫn dịch:

Nhờ sử dụng rộng rãi các phương tiện giao thông hiện đại, người dân có nhiều lựa chọn cho kì nghỉ lễ hơn và bây giờ có thể tới thăm ngay cả những nơi xa xôi nhất của thế giới. Du lịch đã chắc chắn trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nhiều quốc gia.

Một lợi ích rõ ràng của du lịch là nó đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nó đóng góp rất lớn cho thu nhập của một vùng hay quốc gia. Nó cũng mang lại cơ hội việc làm cho tất cả mọi người, và do đó giúp thúc đẩy sự thịnh vượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một khía cạnh tích cực khác của du lịch là nó giúp thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Ngoài ra, du lịch có thể cải thiện mức sống của cộng đồng địa phương hoặc nông thôn, vì vậy người trẻ được khuyến khích ở lại quê hương để xây dựng một cuộc sống tốt hơn là chuyển đến các thành phố lớn. Cuối cùng, du lịch mang lại lợi ích văn hoá, như du khách có thể hiểu biết về lịch sử và văn hoá của một nơi, và truyền bá chúng khắp thế giới.

Mặt khác, những hạn chế của du lịch không thể phủ nhận…

3. Listen again and choose the correct answer.

The next part of the lecture probably continues to discuss …

A. other benefits of tourism

B. the tourism industry in Viet Nam

C. the negative effects of tourism

Đáp án C.

Hướng dẫn dịch:

Phần tiếp theo của bài diễn thuyết có thể tiếp tục thảo luận về…

A. những lợi ích khác của ngành du lịch

B. ngành du lịch ở Việt Nam

C. những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch

4. Work in groups. Talk about the negative effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful to you.

Gợi ý:

– Natural environment is damaged. → pollution from tourism activities

– Natural beauty is spoiled. → tourists are unaware of the preservation of natural attractions.

– Traditional ways of life are affected. → tourism changes the life and habits of local people, especially the people in remote or mountainous areas.

– Social problems may arise. → sell things for tourists at very high prices, crime such as pick-pocket, robbery,…

Hướng dẫn dịch:

– Môi trường tự nhiên bị hủy hoại. → ô nhiễm từ các hoạt động du lịch

– Vẻ đẹp tự nhiên là hư hỏng. → khách du lịch không có ý thức trong việc bảo tồn các điểm tham quan tự nhiên.

– Cách sống truyền thống bị ảnh hưởng. → du lịch làm thay đổi đời sống và thói quen của người dân địa phương, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa.

– Các vấn đề xã hội có thể phát sinh. → bán đồ cho khách du lịch với giá rất cao, phạm tội như móc túi, cướp giật,…

5. Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about it. Make sure you use the right connectors.

Gợi ý:

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities and towns become overcrowded with tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and visitors’ activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những hạn chế của du lịch là gây thiệt hại cho môi trường của một quốc gia hoặc khu vực. Trước hết, khách du lịch sử dụng nhiều tài nguyên địa phương như nước, lương thực, năng lượng, … và điều này gây áp lực lên môi trường. Thứ hai, đó là vấn đề ô nhiễm. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên quá tải với khách du lịch, với tất cả các phương tiện của họ gây ra ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Một tác động xấu khác của du lịch là sự tàn phá động vật hoang dã ở một số nơi. Môi trường sống của các loài động thực vật hoang dã bị mất đi do việc xây dựng các khu du lịch và hoạt động của du khách. Tóm lại, sự phát triển của du lịch có những tác động xấu đến môi trường.

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Skills 2 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE