Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1 (trang 45-46) – Global Success

21/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1 chi tiết và đầy đủ nhất. Bài học này sẽ giúp các em có được sự rèn luyện về các kĩ năng đọc và nói. Để giúp các em học sinh lớp 8 năm bắt bài học dễ dàng hơn, Trường cấp 3 Lê Hồng Phong sẽ tổng hợp chi tiết lời giải và bản dịch của bài học. cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

Dưới đây là phần lời giải chi tiết cho bài học.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

Đáp án:

1. staircase

2. open fire

3. posts

Hướng dẫn dịch:

1. cầu thang

2. đốt lửa

3. cột

2. Read the passage and tick (V) T (True) or F (False). 

Stilt houses

Stilt houses are popular among different ethnic minority groups, from the Thai in the Northern Highlands to the Khmer in the Mekong Delta. The houses come in different sizes and styles, and show the traditional culture of their owners.

Stilt houses are made from natural materials like wood, bamboo, and leaves. They stand on strong posts, about two or three metres above the ground. This allows them to keep people safe from wild animals. People climb a seven- or nine-step staircase to enter the house. The most important place in the house is the kitchen. It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receiving guests.

The stilt houses of the Tay and Nung usually overlook a field. The stilt houses of the Thai, however, face mountains or a forest. The Bahnar and Ede have a communal house (called a Rong house) as the heart of their village. These communal houses are the largest and tallest ones in the village.

Hướng dẫn dịch:

Nhà sàn

Nhà sàn rất phổ biến đối với các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau, từ người Thái ở Tây Nguyên đến người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Những ngôi nhà có nhiều kích cỡ và phong cách khác nhau, thể hiện văn hóa truyền thống của chủ nhân.

Nhà sàn được làm bằng vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa, lá. Chúng đứng trên những cây cột chắc chắn, cách mặt đất khoảng hai, ba mét. Điều này cho phép chúng giữ an toàn cho mọi người khỏi động vật hoang dã. Người ta leo cầu thang bảy, chín bậc để vào nhà. Nơi quan trọng nhất trong nhà là nhà bếp. Nó có một ngọn lửa mở ở giữa nhà. Là nơi sum họp gia đình, tiếp khách.

Nhà sàn của người Tày, Nùng thường nhìn ra cánh đồng. Tuy nhiên, nhà sàn của người Thái quay mặt ra núi hoặc rừng. Người Bahnar và Êđê có một ngôi nhà rông (gọi là nhà Rông) là trái tim của buôn làng. Những ngôi đình này là những ngôi đình lớn nhất và cao nhất trong làng.

1. Only a few minority groups live in stilt houses.

2. All stilt houses look alike.

3. Family gatherings take place by the open fire in the middle of the house.

4. The Rong house serves as the center of an Ede village.

Hướng dẫn dịch:

1. Chỉ có một số nhóm thiểu số sống trong nhà sàn.

2. Nhà sàn nào cũng giống nhau.

3. Họp mặt gia đình bên bếp lửa giữa nhà.

4. Nhà Rông là trung tâm của buôn làng Ê Đê.

Đáp án:

1. F

2. F

3. T

4. T

Giải thích:

1. Thông tin: Stilt houses are popular among different ethnic minority groups, from the Thai in the Northern Highlands to the Khmer in the Mekong Delta.

2. Thông tin: The houses come in different sizes and styles, and show the traditional culture of their owners.

3. Thông tin: It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receiving guests.

4. Thông tin: The Bahnar and Ede have a communal house (called a Rong house) as the heart of their village.

3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word. 

1. A stilt house shows the ____________ culture of the owner.

2. The Tay’s and Nung’s stilt houses overlook a ____________.

3. The Thai’s stilt houses overlook a ____________ or ____________.

4. The largest and tallest house in an Ede village isthe ____________ house.

Đáp án:

1. traditional

2. field

3. mountain – forest

4. communal

Giải thích:

1. traditional (truyền thống)

2. field (cánh đồng)

3. mountain (núi) – forest (rừng)

4. communal (chung)

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà sàn thể hiện nét văn hóa truyền thống của gia chủ.

2. Nhà sàn của người Tày, Nùng nhìn ra cánh đồng.

3. Nhà sàn của người Thái nhìn ra núi hoặc rừng.

4. Ngôi nhà to nhất, cao nhất ở buôn làng Ê Đê là nhà rông.

4. Work in pairs. Discuss and tick (V) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

Đáp án:

A stilt house

– stands on big posts

– is made from natural materials

– is close to nature

Hướng dẫn dịch:

Một ngôi nhà sàn

– đứng trên những cái cột lớn

– được làm từ nguyên liệu tự nhiên

– gần gũi với thiên nhiên

Lời kết 

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)