Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 4 Communication (trang 44) – Global Success

22/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Communication bản đầy đủ và chi tiết nhất. Mỗi Unit sẽ được chia thành nhiều bài học, trong đó Communication sẽ giúp các bạn phát triển các kĩ năng giao tiếp trong tiếng Anh. Unit 4 với chủ đề Ethnic groups of Vietnam sẽ giúp tìm hiểu đặc trưng riêng biệt về văn hóa, truyền thống, và ngôn ngữ, tạo nên sự phong phú và đa dạng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chi tiết lời giải và hướng dẫn dịch của bài viết này do THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại. Theo dõi chúng mình để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Communication

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Communication

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 

Bài nghe:

Tom: What do you think about life in the mountains?

Trang: I think it’s very interesting. People in the mountains live close to nature.

Tom: What about you, Mai? What do you think?

Mai: To my way of thinking, there are better services in the city.

Hướng dẫn dịch:

Tom: Bạn nghĩ gì về cuộc sống ở vùng núi?

Trang: Tôi nghĩ nó rất thú vị. Người dân miền núi sống gần gũi với thiên nhiên.

Tom: Còn bạn thì sao, Mai? Bạn nghĩ sao?

Mai: Theo cách nghĩ của tôi, có những dịch vụ tốt hơn trong thành phố.

2. Work in pairs. Make a similar conversation to ask and give opinions about these topics.

1. Playing traditional games (Chơi trò chơi truyền thống)

2. Living close to nature (Sống gần gũi với thiên nhiên)

Gợi ý:

Lan: What do you think about playing traditional games?

Linh: I think it’s very interesting. Children always love playing traditional games.

Lan: What about you, Mai? What do you think?

Mai: I think playing traditional games will bring people together.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn nghĩ gì về việc chơi các trò chơi truyền thống?

Linh: Tôi nghĩ nó rất thú vị. Trẻ em luôn thích chơi các trò chơi truyền thống.

Lan: Còn bạn thì sao, Mai? Bạn nghĩ sao?

Mai: Tôi nghĩ chơi các trò chơi truyền thống sẽ gắn kết mọi người lại với nhau.

3. QUIZ. How much do you know about ethnic groups in Viet Nam?

1. There are ____________ ethnic groups in Viet Nam.

A. 63                       B. 45                                 C. 54

2. Ethnic minority groups form about ____________ of the total population of Viet Nam.

A. 7%                     B. 13%                              C. 25%

3. They mainly live ____________.

A. in the lowlands   B. in the mountains            C. in the Mekong Delta

4. The Jrai decorate houses for the dead with a lot of ____________.

A. wood statues       B. flowers                         C. colourful pictures

5. The Khmer mostly earn their living from weaving and _____________.

A. farming              B. hunting                         C. fishing

6. Picture ____________ shows a Thai woman’s costume.

Đáp án:

1. C

2. B

3. B

4. A

5. A

6. C

Hướng dẫn dịch:

1. Việt Nam có 54 dân tộc anh em.

2. Các nhóm dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% tổng dân số Việt Nam.

3. Họ chủ yếu sống ở vùng núi.

4. Người Jrai trang trí nhà cho người chết bằng rất nhiều tượng gỗ.

5. Người Khmer chủ yếu kiếm sống bằng nghề dệt vải và làm ruộng.

6. Hình C vẽ trang phục của người phụ nữ Thái.

4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to ask and answer about the information. 

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Communication

Hướng dẫn dịch:

Người JRAI

Dân số: 513.930 (2019), dân tộc thiểu số đông nhất Tây Nguyên

Nơi sống: chủ yếu ở Gia Lai

Nhà ở: nhà sàn

Kinh tế: trồng trọt, dệt vải, trồng cây công nghiệp (cà phê, ca cao, cao su,…), chăn nuôi trâu, voi

Văn hóa truyền thống:

Các điệu múa, bài hát, trò chơi và nhạc cụ dân gian phong phú

Vai trò chủ đạo trong gia đình: phụ nữ

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4 Communication chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

Rate this post