Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28-29) – Global Success

12/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started đầy đủ và chi tiết nhất. Chủ đề Teenagers trong Tiếng Anh lớp 8 đề cập đến sự phát triển tâm lý, mối quan hệ gia đình và xã hội và thời gian rảnh của thanh thiếu niên. Nó giúp học sinh hiểu về những thách thức và trải nghiệm tích cực trong độ tuổi này, phát triển kỹ năng viết Tiếng Anh và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Ngày hôm nay cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá những kiến thức có trong phần Getting Started nhé.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started

Dưới đây là chi tiết lời giải và bản dịch của bài học

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started

1. Listen and read 

Bài nghe:

Teacher: It’s great to see you again, class! What’s going on?

Minh: We’ve decided to use Facebook for our class forum, and we joined some school club activities. We’re also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

Teacher: I’m sorry to hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure do you have?

Minh: Well, we also have pressure from our parents and friends.

Teacher: Do you? Let’s discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

Ann: Because it’s user-friendly.

Teacher: Good! How about club activities? Do you find them enjoyable?

Ann: Yes. This year there are some new clubs like arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities to suit different interests. And there will also be competitions as usual.

Teacher: Awesome! I hope you all can join the clubs you like.

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Rất vui được gặp lại các em, cả lớp! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Minh: Chúng em đã quyết định sử dụng Facebook cho diễn đàn của lớp và chúng em đã tham gia một số hoạt động câu lạc bộ của trường. Chúng em cũng đang chuẩn bị cho các bài kiểm tra giữa kỳ. Nó thực sự rất căng thẳng.

Giáo viên: Cô rất tiếc khi nghe điều đó. Cô biết các kỳ thi có thể mang lại cho các em rất nhiều căng thẳng. Nhưng hãy bình tĩnh và làm việc chăm chỉ. Các em có những áp lực nào khác?

Minh: À, chúng em cũng có áp lực từ bố mẹ và bạn bè.

Giáo viên: Em có sao không? Hãy thảo luận về những vấn đề này trong nhóm Facebook mới của em. Nhân tiện, tại sao em lại chọn Facebook?

Ann: Bởi vì nó thân thiện với người dùng.

Giáo viên: Tốt! Còn hoạt động câu lạc bộ thì sao? Em có thấy chúng thú vị không?

Ann: Có ạ. Năm nay có một số câu lạc bộ mới như nghệ thuật và thủ công, và âm nhạc. Các lãnh đạo câu lạc bộ sẽ cung cấp cho chúng em nhiều hoạt động phù hợp với các sở thích khác nhau. Và cũng sẽ có các cuộc thi như thường lệ.

Giáo viên: Tuyệt vời! Cô hy vọng tất cả các em có thể tham gia các câu lạc bộ mà các em thích.

2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence.  

 1. The students finished their midterm tests.
 2. Minh mentions the different types of pressure they are facing.
 3. The teacher tells them to stay calm and word hard.
 4. The class will discuss their problems offline.
 5. The school has different clubs for its students.

Hướng dẫn dịch:

 1. Học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ.
 2. Minh đề cập đến các loại áp lực khác nhau mà họ đang phải đối mặt.
 3. Giáo viên yêu cầu các em bình tĩnh và nghiêm khắc.
 4. Cả lớp sẽ thảo luận vấn đề của họ ngoại tuyến.
 5. Trường có các câu lạc bộ khác nhau dành cho học sinh.

Đáp án:

1. F 2. T 3. T 4. F 5. T

Giải thích:

 1. Thông tin: Minh: … We’re also preparing for the midterm tests.
 2. Thông tin: Minh: We’ve decided to use Facebook for our class forum, and we joined some school club activities. We’re also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.
 3. Thông tin: Teacher: … I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard.
 4. Thông tin: Teacher: Let’s discuss these problems in your new Facebook group.
 5. Thông tin: Ann: Yes. This year there are some new clubs like arts and crafts, and music.

3. Write a word or phrase from the box under the correct picture. 

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting started

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started

Đáp án:

1. language club

2. pressure

3. arts and crafts club

4. forum

5. sports club

6. chess club

Hướng dẫn dịch:

1. language club = câu lạc bộ ngôn ngữ

2. pressure = áp lực

3. arts and crafts club = câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ

4. forum = diễn đàn

5. sports club = câu lạc bộ thể thao

6. chess club = câu lạc bộ cờ vua

4. Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase. 

1. Minh is a member of our ______. The greeting cards he makes are really creative.

2. Students can discuss their problems in their class ________.

3. We share the essays and stories that we write in English in our ___________.

4. She is not feeling very well this weekend because of all the _______ from her schoolwork.

5. The coach of our _______ tells us to drink plenty of water during our practice sessions.

Đáp án:

1. arts and crafts club

2. forum

3. language club

4. pressure

5. sports club

Giải thích:

1. arts and crafts club = câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ

2. forum = diễn đàn

3. language club = câu lạc bộ ngôn ngữ

4. pressure = áp lực

5. sports club = câu lạc bộ thể thao

6. chess club = câu lạc bộ cờ vua

Hướng dẫn dịch:

1. Minh là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công của chúng tôi. Những tấm thiệp chúc mừng anh ấy làm thực sự rất sáng tạo.

2. Học sinh có thể thảo luận các vấn đề của mình trong diễn đàn của lớp.

3. Chúng tôi chia sẻ những bài luận và câu chuyện mà chúng tôi viết bằng tiếng Anh trong câu lạc bộ ngôn ngữ của chúng tôi.

4. Cô ấy cảm thấy không được khỏe vào cuối tuần này vì tất cả áp lực từ việc học của cô ấy.

5. Huấn luyện viên của câu lạc bộ thể thao của chúng tôi yêu cầu chúng tôi uống nhiều nước trong các buổi tập.

5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers to the class.  

1. What types of social media do you use?

2. What kinds of pressure do you have?

3. What clubs do you participate in?

4. Why do you choose to participate in that club?

Gợi ý:

1. I’m using Social Networks: Facebook; Instagram; Twitter; …

2. I have pressure from my schoolwork.

3. I participate in chess club; sports club and language club.

4. I chose sports club because it improves my mental health.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sử dụng những loại mạng xã hội nào?

Tôi đang sử dụng Mạng xã hội: Facebook; Instagram; Twitter; …

2. Bạn có những loại áp lực nào?

Tôi có áp lực từ việc học của tôi.

3. Bạn tham gia những câu lạc bộ nào?

Tôi tham gia câu lạc bộ cờ vua; câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ ngôn ngữ.

4. Tại sao bạn chọn tham gia câu lạc bộ đó?

Tôi đã chọn câu lạc bộ thể thao vì nó cải thiện sức khỏe tinh thần của tôi.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)