Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 20) – Global Success

15/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 A Closer Look 1 bản chi tiết và đầy đủ nhất. Teenagers trong Tiếng Anh lớp 8 đề cập đến sự phát triển tâm lý, mối quan hệ gia đình và xã hội và thời gian rảnh của thanh thiếu niên. Nó giúp học sinh hiểu về những thách thức và trải nghiệm tích cực trong độ tuổi này, phát triển kỹ năng viết Tiếng Anh và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Ngày hôm nay cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá những kiến thức có trong phần A Closer Look 1 nhé.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 A Closer Look 1

Dưới đây là chi tiết lời giải và bản dịch của bài học

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 A Closer Look 1

1. Circle the correct options to complete the phrases.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 A Closer Look 1

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. upload a picture = tải ảnh lên

2. browse a website = duyệt một trang web

3. check notifications = kiểm tra thông báo

4. log on to an account = đăng nhập vào một tài khoản

5. connect with friends = kết nối với bạn bè

2. Use the correct forms of the verbs in 1 to complete the sentences.

1. I _________ the school website and found pictures of school activities.

2. Our teacher _________ a video of our last meeting in our forum for everyone to see.

3. She _________ with some old friends at the English club.

4. Tom _________ the notifications and saw some new posts.

5. Mi often _________ to her instagram account to chat with her friends.

Đáp án:

1. browsed

2. uploaded

3. connected

4. checked

5. logs

Giải thích:

1. browse a website = duyệt một trang web

2. upload a picture = tải ảnh lên

3. connect with friends = kết nối với bạn bè

4. check notifications = kiểm tra thông báo

5. log on to an account = đăng nhập vào một tài khoản

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi duyệt trang web của trường và tìm thấy hình ảnh về các hoạt động của trường.

2. Giáo viên của chúng tôi đã tải lên diễn đàn một video về cuộc họp cuối cùng của chúng tôi cho mọi người xem.

3. Cô ấy kết giao với một số bạn cũ ở câu lạc bộ tiếng Anh.

4. Tom đã kiểm tra thông báo và thấy một số bài đăng mới.

5. Mi thường đăng nhập vào tài khoản instagram của mình để trò chuyện với bạn bè.

3. Choose the correct answer A, B, or C. 

1. Our class has a(n) __________, and we often post questions there to discuss.

A. office

B. forum

C. club

2. We try to meet our parents’ ____________ but it is hard.

A. dreams

B. interests

C. expectations

3. He is a big __________ and scares his weaker classmates.

A. bully

B. forum

C. pressure

4. She was chatting with her friends, so she couldn’t _________ on the lesson.

A. concentrate

B. coach

C. advise

5. We have _________ from our exams, peers, and parents. This makes us feel very stressed.

A. interests

B. pressure

C. friends

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp học của chúng tôi có một diễn đàn và chúng tôi thường đăng câu hỏi lên đó để thảo luận.

2. Chúng tôi cố gắng đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ nhưng thật khó.

3. Anh ấy là một kẻ hay bắt nạt và khiến các bạn học yếu hơn sợ hãi.

4. Cô ấy đang trò chuyện với bạn bè nên cô ấy không thể tập trung vào bài học.

5. Chúng tôi bị áp lực từ các kỳ thi, bạn bè và cha mẹ. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất căng thẳng.

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. 

Đáp án:

/ʊə/ /ɔɪ/
tourist; ensure; sure; tournament boy; toy; avoid; choice

5. Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/. 

1. She is a noisy and curious girl.

2. They joined a full-day city tour.

3. I found it enjoyable to watch the tournament.

4. She’ll record our voices during the interview.

5. He is not acting very mature and is starting to annoy me.

Đáp án:

/ʊə/: curious; tour; tournament; during; mature

/ɔɪ/: noisy; join; enjoyable; voices; annoy

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy là một cô gái ồn ào và tò mò.

2. Họ tham gia chuyến tham quan thành phố cả ngày.

3. Tôi thấy thú vị khi xem giải đấu.

4. Cô ấy sẽ ghi âm giọng nói của chúng tôi trong cuộc phỏng vấn.

5. Anh ấy hành động không chín chắn lắm và bắt đầu làm tôi khó chịu.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)