Học sinh cấp 3 có được kết nạp Đảng không? Quy định mới nhất 2024

20/01/2024 - admin

Được kết nạp vào Đảng là vinh dự của mỗi người Đảng viên. Bạn là học sinh cấp 3 và có mong muốn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam? Bạn muốn biết tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình kết nạp Đảng viên là học sinh như thế nào? Bài viết này  trường THPT Lê Hồng Phong sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Học sinh cấp 3 có được kết nạp Đảng không

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam 2011 quy định về tuổi kết nạp Đảng cụ thể như sau:

Điều 1.
1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Như vậy, học sinh trung học phổ thông đã đủ 18 tuổi tính theo tháng thì có thể được kết nạp vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiêu chuẩn kết nạp Đảng viên là học sinh

Tiêu chuẩn kết nạp Đảng viên là học sinh

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, để được kết nạp Đảng học sinh cần đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Về độ tuổi 

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, tại thời điểm xét kết nạp Đảng, học sinh phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

Đồng thời, là những công dân thừa nhận, tự nguyện thực hiện theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của Đảng viên, đồng thời chứng tỏ được là một người ưu tú trong thực tiễn hoạt động tại tổ chức cơ sở Đảng, được mọi người tín nhiệm.

2. Về trình độ học vấn

Học sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Nếu học sinh là người đang sinh sống tại miền núi, biên giới, hải đảo,vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,những trường hợp khác không đảm bảo theo quy định chung nêu trên thì tối thiểu phải hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

3. Về lý lịch

Để được kết nạp vào Đảng, học sinh phải được thẩm tra lý lịch theo quy định tại tiểu mục 3.4 mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, theo đó:

3.1. Thực hiện thẩm tra lý lịch

Kiểm tra học sinh đang được xem xét kết nạp Đảng; Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ/chồng (chỉ trong trường hợp đã kết hôn) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng của người vào Đảng (trường hợp đã kết hôn) (gọi chung là “người thân”).

3.2. Các nội dung thẩm tra lý lịch 

– Đối với học sinh vào Đảng: Thẩm tra xác minh rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật; phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống.

– Đối với người thân của học sinh: Thẩm tra làm rõ vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật.

4. Về bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Học sinh muốn kết nạp Đảng phải học khóa học về bồi dưỡng nhận thức Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

5. Đơn xin vào Đảng

Thứ năm, học sinh xin vào Đảng phải có Đơn tự nguyện xin vào Đảng và có Đảng viên giới thiệu vào Đảng. Trong Đơn xin vào Đảng phải nêu rõ nhận thức của bản thân về lý tưởng Đảng và mục đích xin kết nạp Đảng.

Mẫu đơn xin vào Đảng

Quy trình bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên là học sinh cấp 3

Trình tự, thủ tục bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên là học sinh cấp 3 được thực hiện như sau:

Bước 1

Chi bộ, Đảng bộ nhà trường tạo nguồn để kết nạp Đảng. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường lập kế hoạch kết nạp Đảng viên từ đoàn viên ưu tú là học sinh cho mỗi năm học và cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành đoàn trường bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho chi bộ, phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên.

Bước 2

Thực hiện bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường căn cứ vào kết quả rèn luyện và phấn đấu của các đoàn viên ưu tú do Ban Chấp hành đoàn trường giới thiệu để xem xét, lựa chọn những người tiêu biểu nhất đưa vào danh sách cảm tình Đảng, đồng thời giới thiệu học sinh này đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Học sinh cấp 3 có được kết nạp Đảng không

Bước 3

Chi bộ, Đảng bộ nhà trường tiến hành kết nạp các đoàn viên ưu tú vào Đảng. Chi bộ sẽ nhận xét, đánh giá các đoàn viên cuối mỗi học kỳ, thông tin cho các đoàn viên này và nhà trường về các mặt như: kết quả học tập, nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần tham gia sinh hoạt đoàn thể,…

Lời kết

Qua bài viết này, Trường cấp 3 Lê hồng Phong đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về việc học sinh cấp 3 có được kết nạp Đảng không, cũng như các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình kết nạp Đảng viên là học sinh theo quy định mới nhất 2024.

Nếu bạn là một học sinh cấp 3 có ước mơ được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy nỗ lực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, chính trị, đoàn thể, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. . Chúc các bạn thành công và sớm đạt được ước nguyện của mình!

Rate this post