Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai: bài tập VD

22/07/2023 - admin

Những bài tập vận dụng sau đây sẽ giúp các bạn có thể rèn luyện cách làm dạng bài biến đổi biểu thức căn bậc hai. Bài viết Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh trong quá trình học tập.

Toán 9 căn bậc hai

Bài tập Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 1: Rút gọn biểu thức:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 2: Giải các phương trình sau:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 3: Chứng minh các đẳng thức sau:

a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với a ≥ 0;a ≠ 1

b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với a + b > 0 và b ≠ 0

Bài 4: Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1 biết:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với a > 0; a ≠ 1

Bài 5: Cho B = (4x5 + 4x4 – 5x3 + 2x – 2)2 + 2018

Tính giá trị của B khi Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 6: Rút gọn

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 7: Cho biểu thức

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

(x ≥ 0, x ≠ 9, x ≠ 4)

a) Thu gọn biểu thức P

b) Tìm các giá trị của x để P = 1

Bài 8: Cho biểu thức

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

a) Tìm x để A có nghĩa, rút gọn biểu thức A.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức 2A nhận giá trị nguyên.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a) 21 – √6

b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

c) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

= √3 + √5 + √7

d) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

= 9 + 2√7 + 2√7 – 5 = 4 + 4√7

e) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

= √3 – 1 + (√3 + 2) + 3 – √3

= 4 + √3

f) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

g) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

h) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

= [2(√5 – 2) – (9 + 4√5)](13 – 2√5)

= -(13 + 2√5)(13 – 2√5) = -149

Bài 2:

a) pt Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án ⇔ x = 24 (TM)

b) pt Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án ⇔ |x – √2| = x – 1

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Vậy nghiệm của phương trình là Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 3:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 4:

Với a > 0; a ≠ 1

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 5:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

⇒ 2x + 1 = √5 ⇒ (2x +1 )2 = 5

⇒ 4x2 + 4x + 1 = 5 ⇔ x2 + x – 1 = 0

B = (4x5 + 4x4 – 5x3 + 2x – 2)2 + 2018

= [4x3 (x2 + x – 1) – x(x2 + x – 1) + (x2 + x – 1) – 1]2 + 2018

= 1 + 2018 = 2019

Bài 6:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 7:

ĐKXĐ: x > 0; x ≠ 1

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 8:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

P = 1 Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án ⇔ √x – 2 = 3 ⇔ x = 25.

5/5 - (1 bình chọn)